Algemene voorwaarden


Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Neem deze algemene voorwaarden door. 
Gebruikte onderdelen en electronische onderdelen kunnen nimmer retour genomen worden.

Nieuw: U besteld onder de volgende voorwaarden:
“Bestellen met betaalverplichting” 
 
 
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hans Motor Parts zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17180456 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hans Motor Parts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hans Motor Parts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en betaling van uw bestelling door Hans Motor Parts. Hans Motor Parts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hans Motor Parts dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Hans Motor Parts zijn vrijblijvend
en Hans Motor Parts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euros] en exclusief 21% BTW en zijn [exclusief] verzendkosten.
 
4. Retourzendingen/Speciale bestellingen
4.1 Gebruikte onderdelen en electronische onderdelen kunnen nimmer teruggenomen worden.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail en formulier voor herroeping aan
Hans Motor Parts onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Hans Motor Parts zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Hans Motor Parts zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Hans Motor Parts neemt in dit geval de retour verzendkosten nimmer voor haar rekening.
 
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar [email protected] zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
Adresseer de artikelen.
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product.
Consument mag het product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Hans Motor Parts zal geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen onder voorwaarde dat het geleverde goed ongeopend en in dezelfde staat als dat het ontvangen is retour gezonden wordt.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is Hans Motor Parts verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de consument geleverd worden.
Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.
Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.5 Onderdelen speciaal besteld.
Hans Motor Parts neemt nimmer speciaal bestelde onderdelen retour, ook niet als de levertijd langer wordt dan de vooraf afgesproken levertijd. Deze bestellingen kunnen nimmer geannuleerd worden.
4.6 Kosten bij gebreken/nalatigheid
Indien een product beschadigd of niet in dezelfde staat als dat het geleverd is teruggezonden wordt zal Hans Motor Parts hiervoor kosten in rekening brengen.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1 procent per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Hans Motor Parts bent u een bedrag van tweeentwintig euro en negenenzestig eurocent (euro 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Hans Motor Parts haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Hans Motor Parts om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Hans Motor Parts gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hans Motor Parts.
 
6. Levering
6.1 De door Hans Motor Parts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hans Motor Parts verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Hans Motor Parts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hans Motor Parts de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Hans Motor Parts (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Hans Motor Parts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Hans Motor Parts.
9.2 De administratie van Hans Motor Parts geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hans Motor Parts in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hans Motor Parts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Hans Motor Parts kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
11. Diversen
11.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hans Motor Parts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hans Motor Parts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Hans Motor Parts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.3 Herroeping.
Klik Hier om het formulier te downloaden. 
 
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Cash Digital Wallet iDEAL MasterCard Visa Bancontact SOFORT Banking Paysafecard Visa Electron Maestro Belfius American Express KBC Giropay EPS Cartes Bancaires Klarna Pay Later Bank transfer
Account
U bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te kunnen maken. Of maak nu een account aan.
Taal & Valuta
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »